Financiën

De hulpverleners worden betaald vanuit het PGB waarbij binnen het budget moet worden gebleven. De (financiële) administratie wordt gedaan door het Servicecentrum PGB van de SVB waar binnenkort trekkingsrechten zijn.
De huur wordt betaald uit de uitkering(en) van de bewoner(s). Hier zijn extra kosten die door giften moeten worden verkregen. Ook speelt de overheid, gemeente, provincie, VWS daar een rol omdat de reguliere hulp mislukt is en niet mogelijk. Vrijwilligers organisatie durven geen hulp te geven en adviseren dit door professionals te laten doen.

De manier van omgaan staat in het al toegestuurde ondersteuningsplan. Het individueel zorgplan, eigenlijk begeleidingsplan Want de participatie komt van de begeleiders ipv dat de cliënt moet meewerken want dat kan niet door de handicap.
Het vereiste dat niemand mag beschikken over het vermogen van een instelling als ware het zijn eigen vermogen, komt niet in het gedrang. Zowel in de huisvesting als de medisch geïndiceerde hulpmiddelen moet geld bij. De hulpverleners is verschillende keren door de ouders betaald door de onkunde van CIZ en Zorgkantoor met een extreme zorgvraag. Ook naar de toekomst stellen de ouders zich garant voor de bijbetaling. Wij hebben geen keus, als er geen goede zorg is dan komt het tot automutilatie. Toen het Activiteitencentrum WIO zei dat er onvoldoende betaald werd voor de intensieve zorg 1 op 1 en 1 op 2 hulpverleners, wilde men bijbetalen of de zorg verminderen, waardoor toename van de gedragsstoornissen bij het vervoer ontstond.
In artikel 12- 2 van de oprichtingsakte staat: Bij ontbinding is de bestemming van een batig saldo in overeenstemming van het doel van de Stichting
(Bij een wooninitiatief is het gebruikelijk dat ouders dit entameren, zeker als het bij leunen tegen een woongroep van een instelling meerdere keren is misgegaan (hoge dwarslaesie drie keer).De berekening van meer dan 10 % zou ik graag willen zien.)
(Ook in moderne woonvormen met meerdere personen wordt de zorg individueel vanuit één appartement georganiseerd en geboden. De ‘groep’ heeft een belangrijke meerwaarde, maar is geen uitgangspunt bij het organiseren en verlenen van de zorg. Ook worden er zo veel eisen aan de groepsleden gesteld dat dit in de praktijk niet zonder incidenten te verwezenlijken is. In het Activiteitencentrum WIO in Hoorn lukt dit alleen door individuele begeleiding (zelfs met twee begeleiders) naast de groep (blz .. van ondersteuningsplan)}
Zorgverleners blijven in dienst van de cliënt. Dit is een andere invulling dan de meeste wooninitiatieven waar een grote zorgverlener de zorg levert. Dit mondt vaak uit in de tent runnen waar de groepsbelangen voor gaan boven de individuele belangen (Vlaskamp, Inspectie Volksgezondheid). Thomashuis heeft dezelfde valkuil de beheerders leveren alle zorg en hebben er belang bij zo veel mogelijk zelf te doen. Bij Parri met een zeer afwijkende zorgvraag op meerdere gebieden loopt het al vast met kennis van de handicaps.
(Zorgkantoor Noord Holland Noord: Heeft een eigen menig over de zorg, speelt nog geen positieve rol, ze gaan over de betaling van het PGB.)
(De gemeente (Enkhuizen) adviseert vrijwilligers opganisaties. De vrijwilligersorganisaties adviseren professionele hulp. De mantelzorg door de ouders is respijtzorg.)
(De financiële administratie wordt door het bestuur van de Stichting gedaan en later uitbesteed. Tot nu toe hebben belastingconsulenten weinig kennis van de regelingen voor gehandicapten. Er ontstaan trekkingsrechten bij de SVB voor het PGB, dit veranderd de administratie niet. Rekeningen van hulpverleners worden meteen betaald of gaan naar Servicecentrum PGB of de opvolger voor maken van salarisstroken en betalen salaris, belasting en sociale lasten.)
(De voor elektrisch rolstoel gebruik aangepaste woning wordt gehuurd. Onderhandelingen met woningbouwverenigingen vinden plaats voor overname.)
Het is niet de bedoeling dat er een vermogen is. De schenkingen worden op de Triodosbank geplaatst met de hoogste rente. Bij tekorten voor de huisvesting of de zorg kan dit aangesproken worden. Vooral voor de zorg daar dit jaren onvoldoende betaald werd. Voorlopig is dit nu veilig gesteld met de Vaststellingsovereenkomst bij de CRvB van januari 2013 (bijlage)