Visie op zorg en wonen

In Stichting Wooninitiatief Parri (IP) wordt gewerkt vanuit een visie die gebaseerd is op een ondersteuningsprogramma voor mensen met een [zeer] ernstige verstandelijke handicap, autisme spectrum stoornis met ernstige gedragsstoornissen met automutilatie en meervoudige beperking (lichamelijk, visueel, auditief, gevoel, pijn) met rolstoelgebruik en reeds opgedane negatieve ervaringen bij drie maal aansluiting bij een algemene woonvorm. Een belangrijk uitgangspunt in onze visie is dat we ervan uitgaan dat mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen recht hebben op een situatie waarin zij in relaties met anderen een sturende rol kunnen spelen en zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dit kan door voorbeeldgedrag van oa hulpverleners die aanzet tot copiëren. De woonruimte is belangrijk daar

There are lots of components that you must custom writings consider so as to seek the services of essay authors. You should not search for writing samples, but also search for the degree an individual holds or has worked together. You should check with previous clients to determine whether or not they’d suggest a writer to you.

er ook rolstoelgebruik is waar weinig woonvormen rekening mee houden. In ieder geval was het Thomashuis in de buurt niet van plan met rolstoelgebruik rekening te houden, en ook niet met de medisch geïndiceerde begeleiding door 2 personen.